Priestory

Diecézne centrum mládeže Maják sa nachádza v malebnej dedinke Špania Dolina asi 14 km severne od centra Banskej Bystrice, v západnej časti Starohorských vrchov. V tesnej blízkosti DCM je Kostol Premenenia Pána románska stavba, prestavaná v gotickom štýle v roku 1254.

   

Kaplnka Najsvätejšej Trojice

Kaplnka DCM v Španej Doline je zasvätená Najsvätejšej Trojici a obnovená kaplnka bola konsekrovaná v roku 10.júna 2005.

 

Obetný stôl
Výška je 90 cm, číslo 3 symbolizuje Boha (3×30), číslo 10 – symbol človeka.
Šírka je 70 cm, číslo 7 symbolizuje plnosť.
Pôdorys má tvar štvorca, čo v gréckej liturgii symbolizuje kríž. Materiál pozostáva z troch druhov dreva – čerešne, orecha a smreka. Každý druh dreva má svoju prirodzenú farbu, tvrdosť a štruktúru.
• Oltár je symbolom tajomstva Najsvätejšej Trojice – tri druhy dreva ako tri božské osoby. Každá z nich má svoje vlastné vyjadrenie. Spolu vytvárajú jeden tvar kvádra a majú spoločnú podstatu, ktorou je drevo.
• Oltár je vyjadrením človeka – tri druhy dreva znázorňujú tri rozmery človeka – telo, dušu a ducha. Eucharistia (Kristus), slávená na oltári, premieňa celého človeka a zároveň ho spája s Bohom.
• Oltár je vyjadrením spoločenstva a Cirkvi – tri druhy dreva so svojimi odlišnými vlastnosťami sú obrazom Cirkvi, v nej má byť každý človek sám sebou. Tri druhy dreva znázorňujú spoločenstvo Cirkvi. Spolu vytvárajú kváder s jasne definovanými, ostrými hranami, tak aj Cirkev nesie jasne definované posolstvo. Je uholným kameňom a centrom spoločnosti, ako aj oltár je centrom kaplnky. Eucharistia slávená na oltári premieňa celú Cirkev (kváder) na svoj obraz.
• Oltár symbolizuje studňu, z ktorej vyviera prameň lásky Boha a z ktorej môžeme čerpať.
• Oltár ako symbol kmeňa, v spojení s mozaikou, vytvára strom, pričom mozaika je korunou tohto stromu. Tak aj človek je skrze Krista pozvaný k rastu v nádherný strom a k prinášaniu ovocia.

Svietnik

Svietnik je vytvorený z troch častí – podstavca, stredu a na vrchu je zakončený trojuholníkom. Svieca v kaplnke je iba jedna, vyjadruje Krista, ktorý je sám jediným svetlom a nepotrebuje doplnenie. Je vrcholným zjavením Boha Otca v Duchu Svätom.Bohostánok
Má tvar kocky (30 x 30 x 30 cm). Je umiestnený v oblúku kaplnky, akoby z neho vychádzal. Typy a farby dreva bohostánku sú identické s oltárom. Kocka a oblúk sú tvary, ktoré sa k sebe geometricky nehodia, naznačujú, že ani Kristus prichádzajúci do nášho sveta so svojím posolstvom sa nehodí do našich koncepcií. Grécky nápis na bohostánku ΙΧΘΥΣ (v prekl. ryba) a zobrazená ryba pod ním, označujú, kto je vo vnútri – Ježiš Kristus, Boží Syn a Spasiteľ. Vďaka červenému svetlo za ním sa v tme bohostánok podobá horiacemu kríku, pred ktorým sa Mojžiš vyzul, „lebo to je zem svätá“. Výška umiestnenia bohostánku a srdca Krista na mozaike je rovnaká.

Mozaikový obraz
Materiál, z ktorého je obraz vytvorený, je opálové sklo. Je vsadený do bielej steny kaplnky. Sklo sa vyrába z drveného kameňa (kremeňa), ktorý sa pri vysokej teplote premieňa na sklo. Podobne, ako aj náš život, je rozdrvený utrpením a skrze Božiu lásku sa mení na vznešený materiál svätosti. Ďalej, sklo je materiál, ktorý odráža a prepúšťa svetlo, tak aj život kresťana má odrážať Božie svetlo lásky.
Mozaikový obraz je tvorený troma časťami – krížom, znázornením Krista a hviezdami.

Kríž
Kríž je symbolom diela vykúpenia a Božej lásky. Pretínajúce sa ramená kríža určujú stred a centrum všetkého. Tento priesečník je zároveň aj symbolom stretnutia, ako DCM je miestom stretania sa s Bohom a ľuďmi. Hovorí o križovatke ako o mieste rozhodnutia sa človeka. Kríž je aj znamienkom plus, pretože vzťah s Kristom dáva pozitívnu hodnotu nášmu životu, na konci ktorého je vzkriesenie. Vertikála a horizontála kríža vyjadrujú priestor života viery (vzťah k Bohu a človeku), z ktorých vyrastá tretí rozmer – rozmer života lásky a milosrdenstva – ním je srdce. Tým, že kríž nie je celý jasne vyznačený, to naznačuje, že je pre nás tajomstvom, tajomstvom Boha a jeho lásky, ale aj tajomstvom nášho života. Tvar ramien kríža pripomína hodinové ručičky vzhľadom na kruh hviezd. Hodiny sú symbolom času. Ramená taktiež symbolizujú štyri svetové strany, priestor, v ktorom žijeme a v ktorom sa šíri evanjelium.
Trojuholníky sú symbolom Najsvätejšej Trojice.
Zobrazený kríž farbou a tvarom ramien vyjadruje symboliku Svetla – Boha. Telo Krista je zložené zo 7 trojuholníkov – 7 je číslo plnosti. Stredný trojuholník má tvar srdca. Odkazuje na živé srdce Boha v Eucharistii. Poloha Krista naznačuje jeho utrpenie na kríži, zmŕtvychvstanie, modlitbu k Otcovi, ako aj otvorenú náruč.
Červená farba v ikonografii je farbou božstva. Symbolizuje počatie Ježiša z Ducha Svätého. Hlava Krista nesie tŕňovú korunu so 7 tŕňmi – utrpenie do krajnosti. Päť viditeľných tŕňov je symbolom piatich Kristových rán.

Hviezdy
12 hviezd je symbolom dvanástich apoštolov, symbolom spoločenstva Cirkvi. Každá hviezda je iná, ako aj každý apoštol bol iný a ako je iný aj každý z nás.
Prázdne miesto v strede hviezdy je symbolom prázdneho priestoru, ktoré má byť naplnené Božím svetlom, aby mohla svietiť. Takto hviezdy pripomínajú mladých ľudí, ktorí prichádzajú do DCM, farnosti našej diecézy, a taktiež aj celú Európu.
Sú aj symbolom ľudského života, jeho jednotlivých momentov, ktoré, keď sú naplnené zmyslom tajomstva Krista, stávajú sa svetlami v našom živote. Kruh hviezd je aj studňou, z ktorej čerpáme živú vodu Ducha ako Samaritánka. V neposlednom rade sú hviezdy symbolom Panny Márie. Jej je zasvätené DCM. Modrá farba je v latinskej tradícii farbou Márie a v ikonografii farbou človeka.
Celý mozaikový obraz je vyjadrením loga Majáka a tajomstva života v DCM.

Panna Mária

Vyobrazenie Panny Márie na pravej strane kaplnky vyjadruje rôzne rozmery jej života.
V kaplnke je umiestnená medzi bohostánkom a ľuďmi. Pomáha nám objaviť Boha a prihovára sa za nás ako tá, ktorá prvá prijala slovo spásy, a tak sa stala živým bohostánkom. Vo vyobrazení stojí, pričom státie je najprirodzenejším postojom pre človeka. Obraz Márie je umiestnený v jednej rovine s obetným stolom, na ktorom sa rodí Kristus, rovnako ako sa v nej počal a z nej narodil.
Sklonená hlava je symbolom jej pokory a adorácie. Modrá farba vyjadruje človečenstvo a červená to, že pod srdcom a v srdci nosí Boha. Je v požehnanom stave. Vo vnútri vyobrazenia je akoby prázdne miesto. Mária dávala priestor, aby Boh konal v jej živote. Z ľavej strany červenou farbou je naznačený plameň Ducha Svätého v nej a z pravej strany je naznačená krivka jej ženskej krásy.
Pre zaujímavosť, jej tvary boli nevedomky navrhnuté proti všetkým prirodzeným zákonitostiam rezania skla (rovnako, ako aj počala z Ducha Svätého). Bola vyrezaná až na siedmykrát zubnou vŕtačkou s diamantovým kotúčom.

Autorom celého návrhu zariadenia kaplnky a sklených mozaik je o. Andrej Darmo.

 

Kancelária DCM Maják

Priestory kancelárie DCM Maják sa nachádzajú v blízkosti centra Banskej Bystrice na Kapitulskej ulici. Kancelária sídli v budove Centra Jána Pavla II. na 1. poschodí.