Čo je DCM Maják

DCM je cirkevná organizácia založená v roku 1999 biskupom Mons. Rudolfom Balážom realizáciou projektu Pastorácia mládeže na Slovensku, ktorý bol schválený v roku 1998 Konferenciou biskupov Slovenska.

Súčasťou DCM je Diecézne centrum mládeže – Maják so sídlom v Španej Doline. Cieľom DCM je pomôcť mladým ľuďom plnohodnotne prežiť svoj život v láske a zodpovednosti voči sebe samým a iným.

DCM je miesto života komunity dobrovoľníkov a kňaza, ktorí vytvárajú pre mladých ľudí priestor, aby mohli do DCM kedykoľvek prísť.
Svoje poslanie uskutočňuje cez formačné, výchovné, vzdelávacie, záujmové, rekreačné a športové aktivity.

Hlavnou charizmou DCM MAJÁK je centrum prijatia. Centrum prijatia je miesto, kde sa stretne mladý človek sám so sebou, s mladými, ktorí majú rovnaké starosti – radosti a samozrejme so samotným Bohom. Miesto, kde sa človek učí žiť naplno a nachádzať Boha v každodennej maličkosti. Učí sa vytvárať vzťahy, priateľstvá, spoločenstvo, cez ktoré môže rozvíjať svoje talenty a dary.